Facility management

Facility management PBE SERVICES poskytuje úplný servis, spojený s technickou správou budov a nemovitostí, s cílem optimalizovat náklady na spotřebu energií, řízení a údržbu technologických zařízení, nutné opravy apod.

Svým klientům nabízíme maximální komfort v širokém rozsahu nabízených služeb s profesionálním přístupem, založeném na vzájemné důvěře.

 

Facility management pro jakýkoliv typ objektů

Služby našeho facility managementu lze využít v mnoha rozličných budovách a objektech.

 

Facility management a jeho přínosy pro Vás

 • Výhodná správa nemovitostí
 • Působnost po celém území ČR
 • Dlouhodobé snížení nákladů na správu budov
 • Méně starostí pro klienta, více času na jeho hlavní činnost
 • Statut chráněného pracovního místa – možnost odběru náhradního plnění
 • Pravidelný reporting

 

Nabízíme širokou škálu služeb, které lze mnoha způsoby kombinovat podle zákazníkových požadavků. Vytvoření pružného, transparentního a na míru přizpůsobeného řešení FM na základě úzkého dialogu se zákazníkem je rozhodující pro správné nastavení škály služeb, schopné uspokojit proměnlivé potřeby organizace.

 • Úklidové služby
 • Technická správa budov
 • Property managemenet
 • Odpadové hospodářství
 • Bezpečnostní služby
 • BOZP
 • PO
 • Revize VTZ

 

Úklidové služby

Všem lidem, resp. organizacím je společná potřeba čistého a příjemného interiéru, který poskytuje zdravé a efektivní pracovní prostředí. Náš přístup je založen na ověřených postupech, metodách a zkušených zaměstnancích. Tímto způsobem se staráme o to, aby se zákazníkovi dostávalo přesné, profesionální a trvale vysoké úrovně poskytovaných služeb.

Snažíme se přesně porozumět tomu, co je potřeba pro profesionální, transparentní a individuální úklidové řešení. Vzhledem k tomu, že jsme schopni nabídnout řadu služeb, dokážeme našim zákazníkům dodat řešení na míru podle neustále se měnících potřeb.
Naše služby zaručují prvotřídní kvalitu založenou na odborných znalostech a profesionalitě, ověřených postupech a schopnosti vytváření a sdílení nejlepších postupů.
 

Vnitřní úklidy

Vyzkoušejte náš úklidový servis a nechte se překvapit, že i tato neoblíbená služba se dá provozovat skutečně dlouhodobě ve kvalitě, kterou od nás očekáváte.

My Vašim vnitřním prostorům dodáme čistotu a pořádek.
Provedeme tyto práce kvalitně, pečlivě a levně.
Zajistíme Vašim zaměstnancům prostředí, ve kterém budou moci dělat svojí práci nejlépe, jak dovedou.

Náš úklidový servis je skutečně spolehlivý a funkční

 • úklidové práce dle parametrů jednotlivých prostor (mokré čištění, suché stírání prachu a pavučin, luxování, desinfekce)
 • dodávky a doplnění hygienického materiálu (toaletní papíry, mýdla, ručníky, vůně do rozprašovačů, desinfekční tablety)
 • denní servis
 • speciální čištění - nestandardní povrchy (anti-elektrostatické povrchy, silná znečištění)
 • speciální čištění – potravinářské provozy

 

Vnější úklidy

Postaráme se o vaše venkovní prostory a jejich vzhled.

Svěřte nám do péče své pochozí komunikace, parkoviště a fasády a my se zaručíme za jejich příjemný vzhled a připravenost pro Vás i Vaše zákazníky!

 • zimní údržba venkovních ploch (odstraňování sněhu a zmrazků, solení a inertní posyp pochozích ploch, odvoz sněhu, sněhová pohotovost)
 • úklid pochozích komunikací (zametání, sběr odpadků, odstranění spadaného listí)
 • čištění střech, fasád a prosklených částí budov (včetně výškových prací)

 

Údržba zeleně

Správně upravená a ošetřená zeleň dodává nejen dojem profesionality a stability úspěšné a prosperující společnosti, ale také pomáhá pracovníkům zbavovat se napětí a stresu z pracovního prostředí. V neposlední řadě jsou také za zaplevelené a neudržované travní a půdní plochy vyměřovány pokuty od magistrátů a městských úřadů v případě, že nálety z takových ploch ohrožují ostatní pozemky.

 • běžná péče o zeleň (sekání trávy včetně odvozu, údržba okrasných keřů, stromů, údržba květinových záhonů)
 • profesionální poradenství v oblasti výsadby a údržby zeleně (renovace starých i modelace nových okrasných zahrad a zelených ploch včetně instalace doplňků)
 • péče o pokojové květiny (údržba, zalévání, hnojení, výsadba, včetně profesionálních návrhů na obnovení zeleně ve vnitřních prostorách)
 • dodávky květin (živých – řezaných i suchých – vázaných)

 

DDD služby

Hlodavce, hmyz, ptáky a škůdce – my je známe lépe.
Víme jak nastražit pasti, jak zabránit množení a výskytu hlodavců i hmyzu, umíme ekologicky a správně zlikvidovat veškerý biologický i chemický odpad po deratizačním a dezinsekčním zásahu.

Vaše prostory budou pro hmyz, hlodavce a jiné škůdce nepřístupné!

 • deratizace (preventivní deratizační zásahy, monitorování migračních vstupů a výskytu druhu hlodavců, zpracování plánu a optimalizace rozmístění nástrah, odstranění uhynulých jedinců, vystavení protokolu dle předpisů a norem, analýza a vyhodnocení historie zamoření)
 • dezinsekce (monitorování a opatření proti výskytu hmyzu – lapače, preventivní postřik proti výskytu hmyzu, upozornění na technické nedostatky k zamezení vstupu, analýza a vyhodnocení historie zamoření)
 • doplňkové služby (instalace zábrany proti holubům, deratizační stanička, bariérový postřik)

  

Technická správa budov

Dobře udržované budovy a okolní prostředí jsou důležité prvky určující hodnotu majetku. Vlastnictví budovy vyžaduje rozhodování ohledně časového horizontu pro investice s cílem, aby se předešlo zhoršování stavu, poruchám a poškození.

 • údržba budov
 • údržba areálů
 • ochrana životního prostředí
 • energie

 

Property management

V češtině definujeme význam této služby popisem dvou oblastí majetkové, účetní a nájemní administrativy, která se pojí s provozem jakýchkoli, komerčně využívaných objektů:

 1. Administrativní služby pro majitele objektu
 2. Administrativní služby pro nájemníky objektu

Obě části Property Managementu najdete u nás.

 • služby nájemníkům (komunikace a realizace požadavků, vyúčtování služeb, komunikace s majitelem objektu)
 • služby pro vlastníky objektu (rozúčtování nákladů, řešení neshod, upomínky a evidence dlužníků, komunikace s nájemníky, monitoring plnění rozpočtu, plánování investic, evidence smluv apod.)

 

Odpadové hospodářství

Umíme zabezpečit všechny následující části procesu zpracování a likvidace odpadu tak, aby byly splněny zákonné požadavky a normy a Vaše odpadové hospodářství bylo legislativně a fakticky pořádku.

 • zajistíme Vašim jménem smlouvu na odvoz všech druhů odpadů prostřednictvím specializované firmy
 • zajistíme odstraňování nebezpečného odpadu ve smyslu Zákona č.185/01 Sb.  prostřednictvím specializované společnosti dle zákona oprávněné odstraňovat nebezpečný odpad
 • vypracujeme „Plán odpadového hospodářství“
 • povedeme evidenci odpadů v souladu se Zákonem č.185/01 Sb, jeho novelizací a platných prováděcích vyhlášek
 • zajistíme separaci odpadů podle druhů a typů

 

Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby jsou zaměřeny na ochranu osob a majetku tak, aby se naši zákazníci mohli cítit bezpečně. Díky kvalitnímu managementu, kontrole kvality, plánování, školení a striktnímu dodržování legislativy jsme schopni naplnit očekávání našich zákazníků. Společnost PBE SERVICES poskytuje spolehlivé s profesionální bezpečnostní služby s osobním lidským přístupem.

Nabízíme řadu bezpečnostních služeb, které zahrnují služby poskytované na jednom pracovišti nebo na několika pracovištích v různých regionech.
Našim cílem je předejít potencionálním hrozbám a ochránit před nežádoucím jednáním v oblastech, které máme za úkol chránit. Spolupracujeme velmi úzce se zákazníkem, a proto nabízíme flexibilní řešení šité na míru, spolehlivé a trvale vysoce kvalitní bezpečnostní služby. Staráme se o to, aby měl zákazník pokryta všechna pracoviště a aby měl k dispozici všechna bezpečnostní řešení k maximálnímu snížení rizik.

 

BOZP

Disponujeme zkušenými odborníky, kteří se v této široké oblasti dokonale orientují

S námi Vás nepřekvapí žádné kontroly, audity, inspekce, pracovní úrazy nebo jiné nestandardní události.

 • dokumentace (zpracování a vedení předepsané dokumentace BOZP, karty školení BOZP, evidence pracovních úrazů, vedení provozních knih, deníků technologických zařízení, evidence lékařských prohlídek apod.)
 • kontrolní činnost (neshody a procesy týkající se pracovního prostředí, pracovních podmínek, návrhy opatření na odstranění nedostatků, kontrola vybavení a značení pracovišť bezpečnostními značkami, účast při auditech kontrolních orgánů, prověrky BOZP stanovené legislativou, spolupráce při kontrolách prováděných orgány státního odborného dozoru apod.)
 • školení zaměstnanců (vstupní instruktáž BOZP pro nově přijaté zaměstnance, periodické školení zaměstnanců v oblasti BOZP, apod.)
 • poradenská činnost

 

PO

Chceme efektivně předcházet případným požárům.

Naši odborníci prověří, zhodnotí a dokonale zabezpečí každou potenciální možnost požáru, nebo související potíže.

Připravíme Vaše prostory na kontroly i bezpečnostní audity v souladu se zákonnými požadavky a legislativou.

 • kontrolní činnost (požární preventivní kontroly, kontroly požární dokumentace, apod.)
 • školení zaměstnanců (PO školení vedoucích pracovníků, řadových zaměstnanců, případně preventivních požárních hlídek, školení preventisty PO)
 • technicko-organizační činnost odborně způsobilé osoby v rozsahu požadavků vyhlášky MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci (včetně preventivní činnosti, organizační zajištění revizí, kontrol, oprav a tlak.zkoušek přenosných hasících přístrojů, nástěnných požárních hydrantů, organizační zajištění revizí a kontrol samočinných hasících zařízení, posouzení požárního nebezpečí dle dohody s klientem a dle rozsahu pracoviště, revize a kontroly EPS, kontroly dodržování předpisů PO)
 • zpracování dokumentace (tvorba požárních řádů, požárních poplachových směrnic apod.)
 • poradenská a konzultační činnost

 

Revize VTZ

Služby v oblasti revizí

V oblasti revizí nabízíme následující služby

 • Revize a zkoušky vyhrazených zařízení
 • Poradenská činnost v oboru energetiky
 • Školení obsluh technických zařízení, plán údržeb
 • Kontroly ocelových konstrukcí, posudky nevyhrazených technických zařízení
 • Opravy po revizích
 • Revize, kontroly a zkoušky výtahů
 • Revize komínů a spalinových cest
 • Revize na plavidlech

 

Základní rozdělení vyhrazených technických zařízení:

 • VTZ elektro (spotřebiče, stroje, vnitřní rozvody, venkovní vedení, vysokonapěťové soustavy a  transformátorovny)
 • VTZ plynové (topné, inertní i nebezpečné plyny, plynové spotřebiče, nadzemní i podzemní plynovody)
 • VTZ tlaková (tlakové násoby stabilní i nestabilní, kotle velikosti K1-K4, expanzomaty, odborné prohlidky kotelen)
 • VTZ zdvihací (vrátky, jeřáby, mostové jeřáby, plošiny, vázací prostředky, výtahy

 

Příklady nevyhrazených zařízení podléhající kontrolám

 • Komíny a spalinové cesty (domovní i průmyslové)
 • Ocelové konstrukce (schodiště, zábradlí, kovové přístřešky, kovové komíny, nosné konstrukce, jeřábové dráhy)
 • Hydraulická a pneumatická zařízení (válce, olejové zásobníky, písty)
 • Nouzová osvětlení (funkční zkoušky)
   

 

Proč provádět revize

Ochrana osob a majetku

 • po revizi budete znát skutečný stav zařízení
 • snížíte náklady na případné budoucí rozsáhlé opravy
 • minimalizujete nebezpečí úrazu
 • minimalizujete riziko vzniku požáru od technické závady


Zákonná povinnost

 • při nedodržování platné legislativy hrozí postih zejména manažerům a majitelům
 • neznalost zákonů a předpisů není omluvou
 • revize jsou jedním ze základních požadavků při certifikaci na ISO


Krácení případného pojistného plnění

 • každá pojistná smlouva vyžaduje veškeré zákonné revize
 • v případě pojistného plnění pojišťovna výrazně krátí nebo ani nevyplatí pojistné plnění, pokud firma nemá platné revize.

 

Převzetí funkce osoby zodpovědné

Provozovatel vyhrazeného technického zařízení (dále jen VTZ) dle NV 101/2005 Sb. a NV 378/2001 Sb., zákona č. 251/2005 Sb. je povinen určit zodpovědnou osobu (vzdělanou v daném oboru VTZ), která je přímo zodpovědná za stav VTZ, za řádné školení obsluh VTZ, za hlídání termínů kontrol a revizí VTZ, za dohled nad preventivní údržbou VTZ, aj.


Provozovatel má možnost určit touto osobou třetí stranu (nemusí to tedy být zaměstnanec provozovatele), kterou může být dodavatelská organizace splňující zákonné požadavky pro činnost zodpovědné osoby.
Pokud provozovatel zvolí cestu třetí strany, pak dodavatel se musí zavázat, vykonávat tuto činnost svými kmenovými zaměstnanci, pokud by tak neučinil, nemůže výkon zodpovědné osoby provozovat.

Převzetí funkcí osoby zodpovědné zaměstnanci PBE SERVICES

Jsme připraveni pro vás funkci osoby zodpovědné za VTZ vykonávat přímo ve vašem provozu a to ve všech oborech.

Zaměstnanci naší společnosti budou provádět zejména:

 • dohled nad kontrolním systémem zpracovávání revizí a odstraňování závad
 • dohled a kontrola nad provozem VTZ a strojů
 • koordinace prací na VTZ
 • sledování plánů a provádění preventivní údržby
 • sledování a vyhledávání rizik
 • dohled nad platností právních předpisů a jejich aktualizace
 • supervize činností revizních techniků
 • školení a vzdělávání obsluh VTZ vč. školení odborné způsobilosti
 • pravidelný reporting vedení společnosti s ohledem na bezpečnost VTZ
 • zastupování provozovatele při kontrolách úřadů státní správy
 • zpracovávání místně provozních předpisů, plánů preventivní údržby, návodů k obsluze

Každé vyhrazené zařízení je specifické a tudíž podléhá jiným normám, NV či zákonům a zodpovědná osoba je povinna se těmito řídit. Pravomoci zodpovědné osoby určuje provozovatel v součinnosti se zástupcem poskytující společnosti tak, aby nedošlo ke vzájemnému střetu a omezení hlavních cílů společnosti provozovatele.

Zodpovědná osoba je zaměstnanec PBE SERVICES a má své trvalé místo přímo v závodě provozovatele, kde působí především jako odborný dozor a garant. V případě nutnosti zastává též funkci revizního technika a všechny revizní techniky zároveň koordinuje a zároveň je správcem všech revizní zpráv u provozovatele, kterému je předává.
Nutno zdůraznit, že zodpovědná osoba takto jmenovaná není a nemůže být zodpovědná za rozhodnutí provozovatele a proto je vždy zodpovědný provozovatel sám. Primárním úkolem zodpovědné osoby je chránit zdraví a majetek provozovatele spolu s jeho ochranou před úřady státní správy.
 

 

Prohlášení o shodě

Zajistíme pro vás certifikaci jak na území ČR, na území EU, ale také mimo EU (USA, Indie, Čína). Umíme připravit prohlášení o shodě jak pro vaše účely používání, tak pro další prodej či distribuci vámi vyrobených či dovezených výrobků.

Dle zákona 22/1997 Sb. totiž musí mít každé vyhrazené technické zařízení prohlášení o shodě „CE“ (declaration of conformity). Jedná se o zařízení vyrobení či dovezená do ČR před platností tohoto zákona. Výrobky či zařízení vyrobené na území EU nemusí mít prohlášení o shodě, avšak musí splňovat české technické minimum a naplňovat českou legislativu. Zařízení vyrobené mimo členské státy EU podléhají schvalovacímu procesu právě na základě prohlášení o shodě, a tudíž musí tento protokol mít i po zavedení účinnosti zák.22/1997 Sb..

Důležitou informací pro dovezení zařízení z nečlenských států EU je to, že dovozce je POVINEN provézt veškeré zkoušky, certifikace a zákonné povinnosti ještě PŘED samotným dovozem. Jedním z nejdůležitějších parametrů, které kontroluje ČOI jakožto dohledový orgán je návod k obsluze v českém jazyce a také software zařízení v jazyce obsluhy. Dalšími parametry jsou např. mezní elektromagnetická kompatibilita či správně barevné značení obvodů.

Na základě akreditace dle ČSN 17 00 20 budeme schopni provádět zkoušky na všech vyhrazených technických zařízení také pro prvovýrobce, a pokud se nám podaří získat statut „Autorizované osoby“ od Úřadu pro technickou normalizaci, budeme oprávněni provádět „CE“ samostatně jako zkušební ústavy. Pokud Vám například bude chybět passport k tlakové nádobě – uděláme Vám nový.
Závěrem je třeba říci, že tato problematika je velmi složitá a neexistuje v podstatě jednoznačný výklad k tomu, kde a na čem má či musí „CE“ být a kde nikoliv.

Příkladem je např. fakt, že pokud si zakoupíte nový počítač a dostanete k němu prohlášení o shodě, nepotřebujete výchozí revizní zprávu elektro neb „CE“ ji po dobu dvou let nahrazuje, kopíte-li si, ale svářečku, ke které dostanete také prohlášení o shodě, musíte za jeden rok provézt kontrolu dle NV 378/2001 Sb